داستان اصلی


داوطلبان سنی عراقی از منطقه ای در شهر الضلوعیه پس از بازپس گیری آن بوسیله نیروهای امنیتی و قبایل متحد از عوامل داعش محافظت می کنند. [احمد الربیعی/ خبرگزای فرانسه]

قبیله نشینان عراقی در طرد داعش متحد شدند

بیش از 200 تن از رهبران قبایل و روحانیون شیعه و سنی وعده دادند تا از نیروهای امنیتی در نبردشان علیه «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) پشتیبانی کنند.

ویژه

آخرین اخبار